Ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję drogową, kolejową lub gazową musi uwzględniać zarówno jej stan faktyczny tej nieruchomości na dzień wydania przez organ pierwszej instancji decyzji lokalizacyjnej. Zatem wszelkie zmiany stanu prawnego jak i stanu faktycznego nieruchomości po dniu wydania decyzji lokalizacyjnej nie mogą zostać uwzględnione w procesie wyceny a następnie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

Zgodnie z art. 4 pkt 17 ugn przez stan nieruchomości należy rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Na tle poruszonego przepisu należy stwierdzić, że na definicję stanu nieruchomości składają się przede wszystkim stan prawny stan faktyczny nieruchomości oraz stan faktyczny otoczenia nieruchomości.

Nowelizacją z dnia 24 września 2010 roku, która weszła w życie dnia 27 listopada 2010, dokonano zmiany definicji stanu nieruchomości, dodając, że o stanie nieruchomości decyduje także stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. To istotna zmiana, gdyż dotychczas nie było jasne, czy stan zagospodarowania nieruchomości obejmuje również jej wyposażenia infrastruktury technicznej i jaki ma mieć wpływ to wyposażenie na ocenę stanu nieruchomości (a więc też na wartość nieruchomości). Po tej zmianie oczywiste jest, że stan techniczno-użytkowy nieruchomości należy oceniać także w odniesieniu do stanu urządzeń infrastruktury technicznej, w jakie nieruchomość jest wyposażona.

Należy wyjaśnić, że przez stan faktyczny nieruchomości należy rozumieć stan, w jakim znajduje się nieruchomość, a więc m.in. jej położenie, rodzaj użytków oraz sposób zagospodarowania nieruchomości, zabudowania i naniesienia oraz ich funkcje użytkowe. Okoliczności przesądzające o stanie nieruchomości powinny być ujmowane szeroko ze względu na konieczność uwzględniania wszystkiego, co pozwoli na ustalenie słusznego odszkodowania.

2012-01-07 19:55:35, aktualizacja: 2013-01-06 17:22:50

Wybierz rodzaj opłaty
Do powyższej kwoty należy dodać koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (typowo ok. 200,- zł + VAT), oraz koszty ewentualnych wniosków o wpis do KW (+ VAT).
Kalkulator pozwala zapoznać się z orientacyjnymi kosztami zakupu nieruchomości przez Klienta. Taksa notarialna obliczona na podstawie obowiązujących stawek (Dz.U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami).
PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych (2%): PLN
Taksa notarialna: PLN
Vat od taksy notarialnej: PLN
% PLN
VAT od prowizji agencji: PLN
Opłata sądowa: PLN
W sumie opłaty dodatkowe: PLN
Suma: PLN